විනාඩි 8ක් තුල LTTE බංකර් 12ක් සුනුවිසුනු කරමින් ලෝක වාර්තාවක් තිබු කමාන්ඩෝ “පෙරේරා” .

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *