ඔබට එන කරදර සදහටම නැතිකරන සියලු ලෙඩ රෝග සුව කරන මහා බලගතු සත්‍යක්‍රියාව |Rajagiriye Ariyagnana Thero

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *