මහත්ඵල මහානිසංස වූ සාංඝික දානයක් ගෙදර ඉදලම දෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි | Rajagiriye Ariyagnana Thero 2022

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *