සැඟවූ ඉන්ධන කොටුවෙයි – තෙල් පිරිපහදුව යළි වැඩ අරඹයි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *