තෙල් පෝලිමක් මැද වුන සංවේදී සිදුවීම හැම මනුස්සයෙක්ම මෙහෙම හිතුවොත්…

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *