උපදේශක | හොර පාස්පෝට් හදන් රට යමුද? මෙහෙ ඉදන් පුරන් කුඹුරු අස්වද්දමුද? | අධිමාත්‍රා | Adhimathra

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *