සමස්ථ සෞඛ්‍ය පද්ධතියම අර්බුදයක,තත්වය භයානකයි|ජීවිතත් එක්කමේ සෙල්ලම් කරන්නේ.GMOA | Haritv

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *