සිරසේ නිවේදකයෙක් ලෙස තිබුණු වැඩසටහන් වගේම ලොකුම බැඳීමඋනේ අම්මා ගොඩක් බලාපොරොත්තුවෙන් හිටිය මගේ කසාදේ

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *