ළමයා හැමදාම අඬන නිසා ගණන් ගත්තෙ නෑ – ඉස්පිරිතාලෙ අරන් ගියා කිව්වම තමයි දැනගත්තේ – 

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.