අරගලය නිර්මාණය කළේ මනුවර්නවත්,Rattaවත්,කලාකරුවොවත් නෙවෙයි.කන්න නැතුව කොළඹ මිනිස්සු මැරෙන්නඉඩ තියෙනවා

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *