අලී සබ්රී මුස්ලිම් නිසා ඔහු අධිකරණ ඇමති කිරීමට විරුද්ද නම් ඒ විරුද්ද ජනතාව පරාජය කිරීම සතුටක්

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *