බස් එකේදී මාමා කෙනෙක් මට වද දීලා මගේ පතිවත කෙලෙසුවා Sinhala Wal katha

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *